"Enter"a basıp içeriğe geçin

İç Tüzük

1.KURULUŞ

MADDE 1)Bilkent Üniversitesi Liberal Düşünce Topluluğu İhsan Doğramacı Bilkent Ünivesitesi öğrenci kulüpleri yönergesi gereğince hareket ederek kendi amaçları dahilinde çalışmalar yapar. Kısaca “LDT” olarak anılır.

MADDE 2)Aşağıdaki logo ile temsil edilir;

2.MİSYON

A-Genel Vizyon

MADDE 3)Bilkent Üniversitesi Liberal Düşünce Topluluğu liberalizme dair akademik tartışma ortamı ve fikirsel gelişim sağlamayı, üniversite içinde ve dışındaki özgürlükçü çehrelerde topluluğun temsilini Bilkent Üniversitesi vizyonu çerçevesinde kendisine gaye edinmiştir.

B-Amaçlar

MADDE 4)Siyaset bilimi,iktisat,sosyoloji ve felsefe alanlarında liberal bir perspektif sunmak.

MADDE 5)Sunulan perspektifin anlaşılabilmesi için etkinlikler,organizasyonlar ve çeşitli çalışmalar yapmak.

MADDE 6)Farklı öğrenci kulüpleriyle ortak çalışmalar yaparak yenilikçi projeler üretmek.

MADDE 7) Üyeler arasında sosyal ilişkiler geliştirmek.

C-İlkeler

MADDE 8)SERBESTLİK:Topluluk üyelerin kendini gerçekleştirebilmesi için üyelere serbest alan tanır.

MADDE 9)YENİLİKÇİLİK:Her yeni organizasyonda ve projede yeni bir arayış içinde olmayı ifade eder.

MADDE 10)HESAP VERİLEBİLİRLİK:Topluluk idaresi toplantılarda ve görüşmelerde verilen kararlarda kendini üyelere karşı sorumlu hisseder ve şeffaf bir model izler.

MADDE 11)HOŞGÖRÜ: Topluluk içerde ve dışarıda hoşgörü dilini esas alır. 

MADDE 12)Belirtilen ilkeler Bilkent Üniversitesi Liberal Düşünce Topluluğunun değişmez ilkeleridir.

3.İDARİ YAPILANMA

Topluluğun idari yapılanması yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan idari kuruldan ibarettir.

A-Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda şöyle belirtilmiştir;

MADDE 13)Topluluk çalışmalarında genel kurul kararının esas alınmasını sağlamak.

MADDE 14)Faaliyet planı yapmak ve faaliyetlerle alakalı üyeleri bilgilendirmek.

MADDE 15)Topluluğun üye kayıt defterini,genel kurul tutanağını ve çeşitli raporlarını tutmak.

MADDE 16)Yönetim kurulu üyeleri 1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı,1 Sayman,1 Öğrenci Koordinatörü,1 Etkinlik Koordinatörü,1Halka İlişkiler Koordinatörü ve 1 Yazman’dan oluşur.

MADDE 17)Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri sırasıyla şöyle belirtilmiştir;

Başkan:Görevi süresince Yönetim Kuruluna başkanlık eder.Görev süresi sona erdiği zaman görevini yeni seçilen başkana sükunetle bırakmalıdır.

Genel Sekreter:Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder.Diğer yandan başkanın danışma organıdır(Bu anlamda Başkan yardımcılığı görevini de üstlenmiş olur).Yetkili mercilere sunulacak yazı ve evrakları inceler ve eksik noktaları tamamlar.

Sayman:Topluluğun gider ve harcamalarından öğrenci konseyine karşı sorumludur. Kendi alanı içerisinde çalışmalar yapacağı üyeleri seçip yönetim kuruluna bildirir.

Öğrenci Koordinatörü:Üniversite içindeki  ve dışındaki öğrencileri topluluk ile alakalı bilgilendirmek ve genel tanıtımını yapmakla sorumludur. Kendi alanı içerisinde çalışmalar yapacağı üyeleri seçip yönetim kuruluna bildirir.

Etkinlik Koordinatörü:Topluluğun yeni bir organizasyon düzenlediği esnada  konuk ve dinleyici verilerini genel kurulla paylaşır.Zaman zaman topluluk-konuk arasındaki iletişimi kurar. Kendi alanı içerisinde çalışmalar yapacağı üyeleri seçip yönetim kuruluna bildirir.

Halkla İlişkiler Koordinatörü:Medya araçlarını kullanarak topluluğun tanıtımını yapar. Kendi alanı içerisinde çalışmalar yapacağı üyeleri seçip yönetim kuruluna bildirir.

Yazman:Topluluk toplantılarını ve görüşmelerini kayıt altına alır.Genel Kurulda alınan seçim kararında yüksek yetkisi vardır(Oyları sayar ve yeni Genel Kurul’da sorumluluk alacakları listeler). Kendi alanı içerisinde çalışmalar yapacağı üyeleri seçip yönetim kuruluna bildirir.

B-Denetim Kurulu

MADDE 18) Denetim Kurulu 1 Denetim Kurulu Başkanı ve 2 Denetim Kurulu Üyesinden oluşur.

MADDE 19) Genel Kurul toplantılarından önce toplanarak topluluğun çalışma ve idaresini denetler.Ardından bu doğrultuda genel kurula sunmak üzere “Denetim Raporu” hazırlar.

MADDE 20) Denetim Raporu senelik çalışmaların karnesiden ve  bir sonraki idari kurul üyeleri için yazılan tavsiye mektubundan oluşur. 

MADDE 21) Denetim Raporu senenin herhangi bir anında önceden belirtilmeksizin hazırlanıp paylaşılabilir.

MADDE 22) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlara iptal soruşturması açarak İdari Kurulun salt oyuyla kararın iptaline hükmedebilir.

MADDE 23) Üyelerden gelen talep doğrultusunda üyelikten çıkarma işlemi için soruşturma açmaya gerek olup olmadığına karar vermek ve süreci takip etmek.

4.ÜYELİK

 MADDE 24)Üyelik şartları aşağıda belirtildiği şekildedir;

a)Üniversite lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak.

b)Topluluk iç tüzüğünü kabul etmek.

c)Topluluk üyeliği için gerekli formu doldurarak topluluğa teslim etmek.

MADDE 25)Genel Kurul Üyelerini İdari Kurul ve Aktif Üyeler oluşturur. Genel Kurul üyelerinin seçimlerde oy hakkı bulunur.

  1. Aktif Üye

Bir eğitim öğretim yılı içerisinde yapılmış etkinliklerin en az %30 (yüzde otuz)’una katılmış her bir öğrenci Bilkent Üniversitesi Liberal Düşünce Topluluğunun aktif üyesi sayılır.

  1. Üye

Topluluğa https://stars.bilkent.edu.tr/srs-v2/clubs adresinden üye olmuş her Bilkent Üniversitesi öğrencisi Liberal Düşünce Topluluğu üyesi sayılır.

5.ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

MADDE 26)İşbu tüzükte belirtilen ilkelere ters düşerek haklarında  Denetim Kurulu tarafından soruşturma açılmış üyeler genel kurulun salt çoğunluğunun oyu ile üyelikten çıkartılır.

6.SEÇİM

MADDE 27)Genel kurulda alınan seçim kararının ardından öncelikle üyeler içinden yazman seçilir.Topluluk yazmanı ve bir önceki dönem topluluğa başkanlık yapmış kişiler seçim süreci boyunca adaylara tüzük de bulunan maddeleri hatırlatır ve açık oyları sayar.Genel kurulda başkan dışındaki bütün görevler açık oy sistemiyle seçilir ve ardından sıra başkan seçimine gelir.Yeni seçilen  İdari Kurul üyelerinin çoğunluğunun oyunu alan başkan adayı bir sonraki öğretim yılında topluluğa başkanlık eder.      

MADDE 28)Gayritabii durumlar ve bu durumlar karşısında seçimlerde uyulması gerekilen kurallar aşağıdaki gibidir.

  1. Genel kurul üyelerinden birinin istifası, okuldan veya kulüpten uzaklaştırılması, vefatı gibi durumlarda topluluğun Başkanı istifa eden kişinin mevkisine başka bir Genel Kurul üyesini (Üyenin de rıza göstermesi kaydıyla) söz konusu mevkiye atar. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulundan kimsenin mevkiyi kabul etmemesi durumunda Başkan bu bölge için tüm kulüp üyeleriyle birlikte seçime gidebilir.
  2. Topluluk Başkanının istifası, okuldan veya kulüpten uzaklaştırılması durumlarında Genel Sekreter Başkanlık görevini üstlenir ve kendi mevkisini Genel Kurul ve üyeler arasında seçime açar.

MADDE 29) Bilkent Üniversitesi Liberal Düşünce Topluluğunun Başkanlık süresi 1 (bir) sene ile sınırlıdır. 

MADDE 30) Başkan’ın bir senelik görev süresini doldurmasının ardından yapılan genel kurul toplantısında başkan  bir sonraki akademik  yıl için başkan adayı olamaz. Ne var ki, bu toplantıda başkan adayı olmak isteyen herhangi bir üye olmazsa başkan tek aday olarak topluluk başkanlığı seçimine dahil olabilir.